Διαχείριση Αποβλήτων Γεωργικών Βιομηχανιών

Κωδικός μαθήματος: FOOD0014

Όνομα μαθήματος: Διαχείριση Αποβλήτων Γεωργικών Βιομηχανιών

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Μέθοδοι συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης καθώς και έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων των γεωργικών βιομηχανιών και των βιομηχανιών τροφίμων.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι
(α) Να κατανοηθεί η περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική σημασία της διαχείρισης των αποβλήτων.
(β) Να χαρακτηρισθούν τα απόβλητα με βάση τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. (γ) Να περιγραφούν οι μέθοδοι επεξεργασίας και διάθεσης.
(δ) Βασικές αρχές σχεδιασμού και αποδοτικοτητας των συστημάτων επεξεργασίας και των τεχνικών διάθεσης.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. Επισκέψεις σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές εξετάσεις και αναφορές στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου