Υγιεινή Τροφίμων

Κωδικός μαθήματος: FOOD0016

Όνομα μαθήματος: Υγιεινή Τροφίμων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Αλεξόπουλος Αθανάσιος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Αρχές που διέπουν την διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων και της υγείας των καταναλωτών. Γενικές αρχές σύμφωνα με την υγιεινή και τη μικροβιολογική κατάσταση των τροφίμων. Επίδραση των μεθόδων παραγωγής και συντήρησης στην υγιεινή κατάσταση των τροφίμων. Μελέτη των κρίσιμων σημείων παραγωγής και έλεγχος αυτών. Σύστημα HACCP. Ανάλυση των αιτίων που προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις και ταξινόμησή τους. Πρόληψη, επιδημιολογία και προστασία των καταναλωτών. Τρόφιμα και υγιεινή των εργοστασίων. Το νερό στη τεχνολογία τροφίμων. Καθαρισμός βιομηχανιών και εξυγίανση με χημικές ουσίες. Έλεγχος υγιεινής κατάστασης βιομηχανιών τροφίμων.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
(α) Να κατανοηθούν τα αίτια που επηρεάζουν την υγιεινή των τροφίμων.
(β) Να κατανοηθεί η έκταση και οι τρόποι μέτρησης των συνεπειών της κατάστασης των τροφίμων στους καταναλωτές. Να συζητηθούν οι τρόποι πρόληψης και τα ζητήματα της ατομικής υγιεινής όσων εμπλέκονται στην μεταχείριση των τροφίμων.
(γ) Οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τους τρόπους εκτίμησης της υγιεινής των τροφίμων

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου