ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

FOOD0016

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

9 ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατεύθυνσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01115/

 

           

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜαθησιακάΑποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: 

(α) Να κατανοεί  τα βιολογικά, μικροβιολογικά και φ/χ αίτια που επηρεάζουν την υγιεινή των τροφίμων.
(β) Να εκτιμά την έκταση και να γνωρίζει τους τρόπους προσέγγισης των συνεπειών της υγιεινής κατάστασης των τροφίμων στους καταναλωτές.

(γ) Να γνωρίζει  τους τρόπους πρόληψης και τα ζητήματα της ατομικής υγιεινής όσων εμπλέκονται στην μεταχείριση των τροφίμων.
(δ) Να γνωρίζουν την σχετική νομοθεσία και τις διατάξεις που αφορούν στην υγιεινή των τροφίμων

ΓενικέςΙκανότητες

 •    Αυτόνομη Εργασία
 •    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 •    Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρχές που διέπουν την διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων και της υγείας των καταναλωτών. Γενικές αρχές σύμφωνα με την υγιεινή και τη μικροβιολογική κατάσταση των τροφίμων. Επίδραση των μεθόδων παραγωγής και συντήρησης στην υγιεινή κατάσταση των τροφίμων. Μελέτη των κρίσιμων σημείων παραγωγής και έλεγχος αυτών. Σύστημα HACCP. Ανάλυση των αιτίων που προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις και ταξινόμησή τους. Πρόληψη, επιδημιολογία και προστασία των καταναλωτών. Τρόφιμα και υγιεινή των εργοστασίων. Το νερό στη τεχνολογία τροφίμων. Καθαρισμός βιομηχανιών και εξυγίανση με χημικές ουσίες. Έλεγχος υγιεινής κατάστασης βιομηχανιών τροφίμων.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 •    Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
 •    Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Ατομικές εργασίες

15

Αυτοτελής Μελέτη

45

ΣύνολοΜαθήματος

(25ώρεςφόρτουεργασίας

ανάπιστωτικήμονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

-    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Εργαστηριακές αναφορές

 

     

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων, Keweloh. Εκδόσεις: Μαρία Παρίκου & Σία ΕΠΕ
 • Θέματα Υγιεινής Τροφίμων και Διατροφής, Αλεξανδρόπουλος Θωμάς. Εκδόσεις: Στέλλα Παίκου & ΣΙΑ ΟΕ.