Συσκευασία Τροφίμων

Κωδικός μαθήματος: FOOD0018

Όνομα μαθήματος: Συσκευασία Τροφίμων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Ο ρόλος της συσκευασίας στη συντήρηση και εμπορία τροφίμων. Μεταλλική, γυάλινη, χάρτινη και πλαστική συσκευασία τροφίμων. Άλλα είδη συσκευασίας. Αλληλεπίδραση συσκευασμένου προϊόντος και περιέκτη

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι
(α) Να κατανοηθεί η σημασία της συσκευασίας στην παραγωγή, συντήρηση και διάθεση των τροφίμων.
(β) Να περιγραφούν τα υλικά και οι μέθοδοι συσκευασίας.
(γ) Να κατανοηθεί η αλληλεπίδραση περιεχομένου με τον περιέκτη

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές εξετάσεις και αναφορές στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου