Βιοτεχνολογία Τροφίμων

Κωδικός μαθήματος: FOOD1004

Όνομα μαθήματος: Βιοτεχνολογία Τροφίμων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Επιλογής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3,4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Πλέσσας Σταύρος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Βασικές αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων. Βιοαντιδραστήρες. Ζυμώσεις. Καθηλωμένα/ακινητοποιημένα ένζυμα και κύτταρα. Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί - Εφαρμογές. Βιομετατροπές. Λειτουργικά τρόφιμα

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της Βιοτεχνολογίας τροφίμων και παράλληλα η διευκόλυνση τη σύνδεσης με συγγενικούς κλάδους όπως είναι κυρίως Χημεία Τροφίμων. Παράλληλα, επιχειρείται να δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις, ώστε ο φοιτητής να μπορεί να αποκτήσει κριτική ικανότητα σε σύγχρονα προβλήματα τα οποία αφορούν την υγεία του καταναλωτή τροφίμων, όπως η κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου